Спіс твораў для дадатковага чытання

па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» ў 511 класах[1]

 

5 клас

Беларускія народныя казкі.

Янка Брыль. «Цюцік».

Эдуард Валасевіч. «Дняпроўскі чарадзей».

Уладзімір Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў».

Міхась Зарэмба. «Арэхавы Спас».

Уладзімір Караткевіч. «Кацёл з каменьчыкамі».

Астрыд Ліндгрэн. «Браты Львінае Сэрца».

Міхась Лынькоў. «Міколка-паравоз».

Георгій Марчук. «Чужое багацце».

Алена Масла. «Таямніцы закінутай хаты».

Эрых Распэ. «Прыгоды барона Мюнхаўзена».

Пятро Сіняўскі. «Зачараваная гаспадарка».

Аляксей Якімовіч. «Рыжык».

 

6 клас

Янка Брыль. «Маці».

Анатоль Бутэвіч. «У гасцях у вечнасці».

Васіль Вітка. «Трывога ў Ельнічах».

Якуб Колас. «Купальскія светлякі».

Янка Маўр. «У краіне райскай птушкі».

Алесь Наварыч. «Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу».

Іван Навуменка. «Дзяцінства».

Алесь Пальчэўскі. «Рэкс і Казбек».

Іван Пташнікаў. «Арчыбал».

Генрых Сянкевіч. «Незабыўная старонка славянскай мінуўшчыны».

Андрэй Федарэнка. «Шчарбаты талер».

Дзінтра Шулцэ. «Роберцік».

Аляксей Якімовіч. «Эльдарада просіць дапамогі».

 

7 клас

Вячаслаў Адамчык. «Урок арыфметыкі».

Уладзімір Аляхновіч. «Першае каханне».

Янка Брыль. «Сірочы хлеб».

Алена Васілевіч. «Горкі ліпавы мёд».

Жуль Верн. «Таямнічы востраў».

Анатоль Вярцінскі. «Рэквіем па кожным чацвёртым».

Уладзімір Караткевіч. «Кніганошы».

Джэк Лондан. «Белы клык».

Уладзімір Мазго. «Адвечныя скарбы Радзімы».

Павел Місько. «Эрпіды на планеце Зямля».

Іван Навуменка. «Жуль Верн».

Яраслаў Пархута. «Апошні гусляр».

Янка Сіпакоў. «Зялёны лісток на планеце Зямля».

Андрэй Федарэнка. «Афганская шкатулка».

Міхась Чарняўскі. «Страла расамахі».

Уладзімір Шыцік. «Зорны камень».

 

8 клас

Вячаслаў Адамчык. «Дзікі голуб».

Раіса Баравікова. «Казімір – сын Ягайлы + Насця з 8 “Б”».

Васіль Быкаў. «Страта».

Віталь Вольскі. «Несцерка».

Аляксей Дудараў. «Кім».

Віктар Карамазаў. «Прыліпала».

Уладзімір Караткевіч. «Лісце каштанаў».

Уладзімір Ліпскі. «Споведзь сына».

Ніна Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».

Іван Пташнікаў. «Ільвы».

Алег Салтук. Зб. «На далонях жыцця».

Міхась Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь».

Іван Чыгрынаў. «Бульба».

Фрыдрых Шылер. Балада «Кубак».

Уільям Шэкспір. Санеты (у перакладзе У. Дубоўкі; 2—3 на выбар настаўніка).

 

9 клас

«Аповесць пра Грунвальдскую бітву» (урывак з «Хронікі Быхаўца») (пераклад В. Чамярыцкага).

Бачу Беларусь такой: фотаальбом (вершы з кнігі).

Уладзімір Караткевіч. «Чазенія».

Генры Лангфела. «Спеў аб Гаяваце» (пераклад А. Куляшова).

Максім Лужанін. «Колас расказвае пра сябе».

Мікола Маляўка. Зб. «Старая зямля».

Алесь Марціновіч. «Гістарычныя постаці».

Іван Саверчанка. «Скарб крывічоў: легенда».

Мігель дэ Сервантэс. «Хітры гідальга Дон Кіхот Ламанчскі».

Вальтэр Скот. «Айвенга».

Анатоль Статкевіч-Чабаганаў. «Лёс роду – лёс радзімы».

Міхась Стральцоў. «Загадка Багдановіча».

Алена Стэльмах. «Дуб і крумкач».

Мікола Шабовіч. Зб. «Мая надзея» (вершы з раздзелаў «Верлібры», «Санеты»).

Віктар Шніп. Зб. «Балада камянёў».

Яўгенія Янішчыц. Зб. «Пачынаецца ўсё з любві…», «Зорная

паэма».

 

10 клас (базавы ўзровень)

Гіём Апалінэр. Зб. «Зямны акіян».

Максім Гарэцкі. «Дзве душы».

Анатоль Грачанікаў. Зб. «Палессе».

Уладзімір Жылка. «Хараство».

Уладзімір Дубоўка. Пераклады санетаў У. Шэкспіра.

Міхась Зарэцкі. «Кветка пажоўклая».

Зб. «Іскры вечнага агню» (уклад. А. Васілевіч і інш.).

Лукаш Калюга. Апавяданні.

Казімір Камейша. 2–3 вершы са зб. «Курганны звон» (з серыі «Дзеці вайны»).

Якуб Колас. «У глыбі Палесся», «На ростанях» (2-я і 3-я кнігі трылогіі «На ростанях»).

Тодар Кляшторны. Вершы са зб. «Кляновыя завеі».

Кандрат Крапіва. «Мілы чалавек».

Міхась Лынькоў. Апавяданні.

Алесь Марціновіч. Зб. «Хто мы, адкуль мы».

Андрэ Маруа. «Пакаранне золатам».

Андрэй Мрый. «Запіскі Самсона Самасуя».

Міхась Пазнякоў. «Хлеб для партызанаў».

Язэп Пушча. Вершы са зб. «Дні вясны».

Эрнэст Хэмінгуэй. «Бывай, зброя!»

Мікалай Чаргінец. «Вам – заданне» (пераклад А. Марціновіча).

Міхась Чарот. Вершы.

Ян Чачот. «Наваградскі замак».

Кузьма Чорны. «Зямля».

Стэфан Цвэйг. «Нябачная калекцыя».

 

10 клас (павышаны ўзровень)

Максім Гарэцкі. «На імперыялістычнай вайне».

Анатоль Грачанікаў. Зб. «Палессе».

Леанід Дайнека. «След ваўкалака».

Вацлаў Ластоўскі «Князёўна Рагнеда», «Усяслаў», «Вітаўт і Ягайла».

Уладзімір Дубоўка. Пераклады санетаў У. Шэкспіра.

Уладзімір Жылка. «Хараство», «Няма збавення».

Міхась Зарэцкі. «Вязьмо».

Зб. «Іскры вечнага агню» (уклад. А. Васілевіч і інш.).

Лукаш Калюга. Апавяданні.

Казімір Камейша. 2-3 вершы са зб. «Курганны звон» (з серыі «Дзеці вайны»).

Тодар Кляшторны. Вершы са зб. «Кляновыя завеі».

Якуб Колас. «У глыбі Палесся», «На ростанях» (2-я і 3-я кнігі трылогіі «На ростанях»).

Шарль дэ Кастэр. «Легенда пра Ціля Уленшпігеля».

Кандрат Крапіва.«Мілы чалавек».

Міхась Лынькоў. Апавяданні.

Алесь Марціновіч. Зб. «Хто мы, адкуль мы».

Міхась Пазнякоў. «Хлеб для партызанаў».

Сімяон Полацкі. «Пралог да прападобнай маці Ефрасінні».

Язэп Пушча. Вершы са зб. «Дні вясны».

Райнер Марыя Рыльке. «Паэт», «Сёмая элегія».

Уільям Фолкнер. «Пах вербены».

Эрнэст Хэмінгуэй. «Бывай, зброя!».

Мікалай Чаргінец. «Вам – заданне» (пераклад А.Марціновіча).

Міхась Чарот. Вершы.

Ян Чачот. «Наваградскі замак».

Кузьма Чорны. «Зямля»

 

11 клас (базавы ўзровень)

Паэзія

Зб. «Краіну родную люблю».

Зб. «Мая Радзіма».

Міхась Башлакоў. Зб. «Далеч вячэрняя».

Навум Гальпяровіч. Зб. «Святло ў акне».

Васіль Зуёнак. Зб. «Лета трывожных дажджоў».

Анатоль Зэкаў. Зб. «Белае сонца бяроз».

Казімір Камейша. Зб. «Гордзіеў вузел».

Уладзімір Карызна. Зб. «Доля – Русь наша Белая».

Дзмітрый Марозаў. Зб. «Вачыма сэрца».

Генадзь Пашкоў. Зб. «У далонях свету».

Алесь Пісьмянкоў. Зб. «Я не памру, пакуль люблю».

Алесь Разанаў. Зб. «У горадзе валадарыць Рагвалод».

Людміла Рублеўская. Зб. «Замак месячнага сяйва».

Віктар Шніп. Зб. «Першы папяровы снег».

Проза

Генрых Бёль. «Дом без гаспадара» (ва ўрыўках).

Васіль Быкаў. «Сотнікаў».

Янка Брыль. Зб. «З людзьмі і сам-насам».

Алесь Жук. «Душа над чыстым полем».

Віктар Карамазаў. «Крыж на зямлі і поўня ў небе».

Уладзімір Караткевіч. «Сякера пры дрэве» (другая кніга рамана «Каласы пад сярпом тваім»).

Георгій Марчук. «Давыд-гарадоцкія каноны» (2–3 навелы).

Іван Навуменка. «Вераніка».

Іван Чыгрынаў. «У ціхім тумане».

Эрнэст Хэмінгуэй. «Стары і мора».

Іван Шамякін. «Гандлярка і паэт».

Драматургія

Аляксей Дудараў. «Радавыя».

Алесь Петрашкевіч. «Напісанае застаецца».

Іван Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».

 

11 клас (павышаны ўзровень)

Паэзія

Зб. «Краіну родную люблю».

Зб. «Мая Радзіма».

Раіса Баравікова. Зб. «Дрэва для райскай птушкі».

Міхась Башлакоў. Зб. «Далеч вячэрняя».

Навум Гальпяровіч. Зб. «Святло ў акне».

Сяргей Давідовіч. Паэмы «Партызанскі праспект», «Памяць»

Васіль Зуёнак. Зб. «Лета трывожных дажджоў».

Анатоль Зэкаў. Зб. «Белае сонца бяроз».

Казімір Камейша. Зб.«Гордзіеў вузел».

Уладзімір Карызна. Зб. «Доля – Русь наша Белая».

Пятро Макаль. Зб. «Лагода».

Дзмітрый Марозаў. Зб. «Вачыма сэрца».

Ніна Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».

Мікола Мятліцкі. Зб. «Прысутнасць».

Міхась Пазнякоў. Зб. «Час надзеі».

Генадзь Пашкоў. Зб. «У далонях свету».

Алесь Пісьмянкоў. Зб. «Я не памру, пакуль люблю».

Алесь Разанаў. Зб. «У горадзе валадарыць Рагвалод».

Людміла Рублеўская. Зб. «Замак месячнага сяйва».

Віктар Шніп. Зб. «Першы папяровы снег».

Проза

Зб. «Мая Радзіма».

Янка Брыль. Зб. «З людзьмі і сам-насам».

Васіль Быкаў. «У тумане».

Алесь Жук. «Душа над чыстым полем».

Віктар Карамазаў. «Зачараваная душа».

Алесь Марціновіч. «Цяпло колішніх вогнішчаў» (2–3 эсэ, гістарычныя аповесці на выбар настаўніка).

Георгій Марчук. «Давыд-гарадоцкія каноны» (2–3 навелы).

Іван Навуменка. «Любімы горад».

Іван Пташнікаў. «Мсціжы».

Іван Чыгрынаў. «Плач перапёлкі».

Іван Шамякін. «Злая зорка».

Драматургія

Аляксей Дудараў. «Радавыя».

Алесь Петрашкевіч. «Напісанае застаецца».

Iван Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».

 

[1] Пералік твораў вызначае настаўнік

Продолжить чтениеСпіс твораў для дадатковага чытання

Список произведений для дополнительного чтения

по учебному предмету «Русская литература» в 5 — 11 классах[1]

 

5 класс

«Библия для детей».

Г о м е р. «Одиссея» (отрывок «Одиссей у циклопов»)

Н. А. К у н. «Легенды и мифы Древней Греции».

В. В. и Л. В. У с п е н с к и е. «Мифы Древней Греции».

И. В. Р а к. «В царстве пламенного Ра: мифы, легенды и сказки Древнего Египта».

Русские народные сказки.

Сказки народов мира.

Литературные сказки:

П. П. Б а ж о в. «Малахитовая шкатулка».

В. Г. Г у б а р е в. «Королевство кривых зеркал».

П. П. Е р ш о в. «Конек-Горбунок».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Ашик-Кериб».

С. Я. М а р ш а к. Пьесы-сказки: «Горя бояться — счастья не видать», «Умные вещи».

Ю. К. О л е ш а. «Три толстяка».

К. Г. П а у с т о в с к и й. «Теплый хлеб», «Квакша» и др.

А. П. П л а т о н о в. «Золотое кольцо», «Финист — Ясный Сокол» и др.

Е. Л. Ш в а р ц. «Два клена».

В. Г а у ф. «Карлик Нос», «Маленький Мук».

Р. К и п л и н г. «Сказки джунглей».

О. У а й л ь д. «Мальчик-звезда».

К. Г р э м. «Ветер в ивах».

А. П. Г а й д а р. «Тимур и его команда».

Ф. А. И с к а н д е р. «День Чика».

В. П. К р а п и в и н. «Валькины друзья и паруса».

А. И. К у п р и н. «Белый пудель».

С. В. М и х а л к о в. «Сомбреро».

Ю. Я. Я к о в л е в. «Рыцарь Вася», «А Воробьев стекло не выбивал…» и др.

Д. Г р и н в у д. «Маленький оборвыш».

М. П а р р. «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал».

А. П. П л а т о н о в. «Никита».

Е. И. Н о с о в. «Белый гусь».

Ю. П. К а з а к о в. «Тэдди», «Тихое утро».

Д. С. М е р е ж к о в с к и й. «Природа».

И. С. Ш м е л е в. «Мартовская капель».

Д. Д а р р е л л. «Говорящий сверток».

Д. П е н н а к. «Собака Пес».

Э. С е т о н — Т о м п с о н. «Рваное ушко».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Два великана».

В. П. К а т а е в. «Белеет парус одинокий», «Сын полка».

А. Н. Р ы б а к о в. «Кортик», «Бронзовая птица».

А. П. П л а т о н о в. «Путешествие воробья».

В. П. К р а п и в и н. «Та сторона, где ветер».

Ф. А. А б р а м о в. «Жила-была сёмужка».

В. Г ю г о. «Козетта».

А. Т о р. «Остров в море».

А. Р. Б е л я е в. «Человек-амфибия».

К и р Б у л ы ч е в. «Девочка с Земли», «Пленники астероида», «Миллион приключений».

Е. С. В е л т и с т о в. «Электроник — мальчик из чемодана».

В. П. К р а п и в и н. «Дети синего фламинго».

Д. С в и ф т. «Гулливер в стране лилипутов» (в издании для детей).

Ж. В е р н. «Таинственный остров».

Дж. Р. Р. Т о л к и н. «Хоббит, или Туда и обратно».

 

6 класс

И. А. К р ы л о в. Басни (издания для детей).

Л. Н. Т о л с т о й. Книга «Кот с бубенцом» (басни в прозе).

И. И. Д м и т р и е в. «Рысь и крот», «Петух, кот и мышонок».

С. В. М и х а л к о в. Басни.

Ф. Д. К р и в и н. «Задушевный разговор», «Волк на елке», «Яблоко».

Л. Н. А н д р е е в. «Ангелочек».

А. С. Г р и н. «Гнев отца».

М. М. З о щ е н к о. «Водная феерия», «Кочерга», «Пчелы и люди» и другие рассказы.

Л. Е в г е н ь е в а. «Сестры».

Ф. А. И с к а н д е р. «Дедушка», «Лошадь дяди Кязыма».

Л. И. П а н т е л е е в. «На ялике», «Главный инженер».

А. П. П л а т о н о в. «Никита», «Корова».

Р. П. П о г о д и н. «Тишина», «Дубравка».

В. А. С о л о у х и н. «Ножичек с костяной ручкой».

Ю. П. К а з а к о в. «Никишкины тайны».

А. И. К у п р и н. «Чудесный доктор».

А. С. П у ш к и н. «Зимний вечер», «Обвал».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Ветка Палестины», «Дары Терека».

М. В. Л о м о н о с о в. «Кузнечик».

А. Н. М а й к о в. «Весна», «Пейзаж», «Ласточки».

Н. А. Н е к р а с о в. «Орина, мать солдатская», «С работы», «Калистрат», «В полном разгаре страда деревенская…», «Размышления у парадного подъезда».

К. Ф. Р ы л е е в. «Иван Сусанин».

А. А. Ф е т. «На севере дуб одинокий…», «Ель рукавом мне тропинку завесила…».

Ф. И. Т ю т ч е в. «На севере мрачном…».

Н. В. Г о г о л ь. «Тарас Бульба» (в издании для детей).

В. П. Б е л я е в. «Старая крепость».

В. К. Ж е л е з н и к о в. «Чучело».

Л. А. К а с с и л ь, М. Л. П о л я н о в с к и й. «Улица младшего сына».

А. А. Л и х а н о в. «Последние холода».

Б. Н. П о л е в о й. «Повесть о настоящем человеке».

А. А з и м о в. «Я, робот» (рассказы из сборника).

Г. Б и ч е р — С т о у. «Хижина дяди Тома».

Ж. В е р н. «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан».

Г. К а т т н е р. «Робот-зазнайка».

А. К о н а н Д о й л. «Записки о Шерлоке Холмсе».

Ф. К у п е р. «Последний из могикан».

Э. П о. «Золотой жук».

М. Р и д. «Всадник без головы».

М. Т в е н. «Принц и нищий».

Д ж. К р ю с. «Тим Талер, или Проданный смех».

 

7 класс

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Народные английские баллады о Робин Гуде («Робин Гуд и коварный монах», «Робин Гуд делит золото» и др.).

Литературные баллады:

В. А. Ж у к о в с к и й. «Эолова арфа».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Русалка».

А. К. Т о л с т о й. «Курган».

Д. Б. К е д р и н. «Зодчие».

Р. Л. С т и в е н с о н. «Вересковый мед».

М. Е. С а л т ы к о в-Щ е д р и н. «Премудрый пескарь».

Е. Л. Ш в а р ц. «Обыкновенное чудо».

К. Г о ц ц и. «Король-олень».

М а к с и м Г о р ь к и й. «Песня о Буревестнике».

Л. Н. Т о л с т о й. «Отрочество».

А. С. Г р и н. «Бегущая по волнам».

Г. И б с е н. «Пер Гюнт».

А. П л а т о н о в. «Неизвестный цветок».

Р. И. Ф р а е р м а н. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».

В. Л. К и с е л е в. «Девочка и птицелет».

А. Г. А л е к с и н. «Безумная Евдокия».

Ч. А. А й т м а т о в. «Ранние журавли».

В. Ф. Т е н д р я к о в. «Весенние перевертыши».

Д ж. Л о н д о н. «Зов предков».

Д ж. О л д р и д ж. «Последний дюйм».

И. А. Е ф р е м о в. «На краю Ойкумены».

В. П. К р а п и в и н. «Голубятня на желтой поляне».

А. Н. и Б. Н. С т р у г а ц к и е. «Понедельник начинается в субботу».

Р. Б р э д б е р и. «Зеленое утро», «И грянул гром».

 

8 класс

«Песнь о Роланде».

Е р м о л а й — Е р а з м. «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

Э с х и л. «Прометей прикованный».

И. А. Б у н и н. «Эсхил».

У. Ш е к с п и р. «Ромео и Джульетта».

М. д е С е р в а н т е с. «Дон Кихот» (главы из романа).

Н. А. Н е к р а с о в. «Ты запой, о поэт…», «Великое чувство», «В дороге», «Сеятелям»; «Мороз, Красный нос», «Княгиня Волконская».

Н. В. Г о г о л ь. «Портрет», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

А. П. Ч е х о в. «Тоска», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».

В. Г. К о р о л е н к о. «Слепой музыкант», «Огоньки».

К. Д. В о р о б ь е в. «Крик», «Убиты под Москвой».

К. М. С и м о н о в. «Дни и ночи».

Ю. В. Б о н д а р е в. «Горячий снег».

Б. Л. В а с и л ь е в. «В списках не значился», «Завтра была война».

В. М. Ш у к ш и н. «Срезал», «Чудик», «Сельские жители», «Беседы при ясной луне».

В. Г. Р а с п у т и н. «Рудольфио».

И. А. Е ф р е м о в. «Звездные корабли», «Туманность Андромеды».

К. С а й м а к. «Пересадочная станция».

9 класс

Д. И. Ф о н в и з и н. «Бригадир», «Придворная грамматика».

Ж. Б. М о л ь е р. «Мещанин во дворянстве»

Дж. Г. Б а й р о н. Лирика. «Паломничество Чайльд Гарольда».

В. Г ю г о. «Отверженные».

В. С к о т т. «Айвенго».

В. А. Ж у к о в с к и й. «Цветок».

К. Ф. Р ы л е е в. «Думы», «Я ль буду в роковое время…», «Войнаровский».

Е. А. Б а р а т ы н с к и й. «Муза», «К чему невольнику мечтания свободы».

А. М и ц к е в и ч. Стихотворения, баллады.

Ю. Н. Т ы н я н о в. «Кюхля».

Ю. Н. Т ы н я н о в. «Смерть Вазир-Мухтара».

В. Г. Б е л и н с к и й. «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» (статья первая).

А. С. П у ш к и н. «Маленькие трагедии», «Пиковая дама».

Н. В. Г о г о л ь. «Петербургские повести», «Шинель».

В. В. В е р е с а е в. «Гоголь в жизни».

А. И. Г е р ц е н. «Сорока-воровка».

О. д е Б а л ь з а к. «Гобсек», «Евгения Гранде».

С т е н д а л ь. «Ванина Ванини».

 

9 класс

«Задонщина».

«Повесть временных лет» (фрагмент).

Е п и ф а н и й П р е м у д р ы й. «Житие Сергия Радонежского».

Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский».

М. Г. Б у л а х о в. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке. Краткий энциклопедический словарь.

К. Гораций Ф. «Памятник».

М. В. Л о м о н о с о в. «Ода на взятие Хотина».

Г. Р. Д е р ж а в и н. «На смерть князя Мещерского».

Д. И. Ф о н в и з и н. «Бригадир», «Придворная грамматика».

Ж. Б. М о л ь е р. «Мещанин во дворянстве»

Дж. Г. Б а й р о н. Лирика. «Паломничество Чайльд Гарольда».

В. Г ю г о. «Отверженные».

В. С к о т т. «Айвенго».

В. А. Ж у к о в с к и й. «Цветок», “Людмила”.

К. Ф. Р ы л е е в. «Думы», «Я ль буду в роковое время…», «Войнаровский».

Е. А. Б а р а т ы н с к и й. «Муза», «К чему невольнику мечтания свободы».

А. М и ц к е в и ч. Стихотворения, баллады.

Ю. Н. Т ы н я н о в. «Кюхля».

Ю. Н. Т ы н я н о в. «Смерть Вазир-Мухтара».

В. Г. Б е л и н с к и й. «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» (статья первая).

А. С. П у ш к и н. «Маленькие трагедии», «Пиковая дама».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Княгиня Лиговская».

В. Ф. К а р а м а з о в. «Смотрите в глаза лемуру»

В.С. М а к а н и н. «Антилидер», «Утрата»;

Л.С. П е т р у ш е в с к а я. «Песни восточных славян»

Р. Б р э д б е р и. «451 градус по Фаренгейту»

С. Л е м. «Солярис»

А. А з и м о в «Я, Робот»

 

10 класс (базовый уровень)

Н. В. Гоголь. «Петербургские повести».

И. С. Тургенев. «Рудин», «Дворянское гнездо».

И. А. Гончаров. «Обыкновенная история», «Обломов».

Ф. М. Достоевский. «Идиот».

Т. Драйзер. «Американская трагедия».

Л. Н. Толстой. «Крейцерова соната».

Н. С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда».

Л. Н. Толстой. «Анна Каренина».

А.П. Чехов. «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Ионыч», «Анна на шее», «Душечка»; пьесы «Три сестры», «Чайка».

О. де Бальзак. «Евгения Гранде».

Стендаль. «Ванина Ванини».

Ги де Мопассан, П. Мериме, О. Генри. Новеллы

 

10 класс (повышенный уровень)

Н. В. Гоголь. «Петербургские повести».

А. Н. Островский. «Без вины виноватые», «Последняя жертва», «Таланты и поклонники», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты».

И.А. Гончаров. «Обыкновенная история»

И. С. Тургенев. «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Новь».

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы»; сказки.

Ф. М. Достоевский. «Идиот».

Т. Драйзер. «Американская трагедия».

Л. Н. Толстой. «Крейцерова соната».

Н. С. Лесков. «Очарованный странник».

Л. Н. Толстой. «Анна Каренина», «Воскресение».

Г. Флобер. «Госпожа Бовари».

Э. Золя. «Западня».

А. П. Чехов. «Дом с мезонином», «Анна на шее», «Душечка»; пьесы «Три сестры», «Чайка».

Э. Хемингуэй. «Старик и море».

О. д е Бальзак. «Евгения Гранде».

Стендаль. «Ванина Ванини».

Ги де Мопассан, П. Мериме, О. Генри. Новеллы

Г. Манн. «Верноподданный».

Т. Манн. «Тристан», «Тонио Крегер».

Т. Драйзер. «Сестра Керри».

А. Франс. «Боги жаждут».

Б. Прус. «Кукла».

Д. Голсуорси. «Сага о Форсайтах».

 

11 класс (базовый уровень)

Е. И. З а м я т и н. «Мы».

Я. Г а ш е к. «Похождения бравого солдата Швейка».

Ф. Г а р с и а Л о р к а. Лирика.

А. д е С е н т — Э к з ю п е р и. «Планета людей».

М. А. Б у л г а к о в. «Записки юного врача», «Дни Турбиных».

В. И. Б е л о в. «Кануны».

Б. А. М о ж а е в. «Мужики и бабы».

С. П. А н т о н о в. «Овраги».

В. Ф. Т е н д р я к о в. «Хлеб для собаки».

Ф. А. А б р а м о в. «Пряслины».

У. Ш е к с п и р. «Гамлет».

А. А. Б л о к. «Я — Гамлет. Холодеет кровь…».

Б. Л. П а с т е р н а к. «Доктор Живаго».

А. И. С о л ж е н и ц ы н. «Матренин двор».

Е. П. Г и н з б у р г. «Крутой маршрут».

В. Т. Ш а л а м о в. «Колымские рассказы».

 

11 класс (повышенный уровень)

И. С. Шмелев. «Лето Господне».

Б. К. Зайцев. «Чехов».

Е. И. Замятин. «Дракон», «Пещера».

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

Ф. Гарсиа Лорка. Лирика.

А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей».

М. А. Булгаков. «Белая гвардия», «Бег», «Зойкина квартира», «Театральный роман», «Записки юного врача».

А. П. Платонов. «Возвращение», «Чевенгур», «Город Градов».

О. Хаксли. «О дивный новый мир».

Дж. Оруэлл. «1984».

М. И. Ц в е т а е в а. Стихотворения: «Домики старой Москвы»,

В. И. Белов. «Кануны».

Б. А. Можаев. «Мужики и бабы».

С. П. Антонов. «Овраги».

В. Ф. Тендряков. «Люди и нелюди», «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» и др. Ф. А. Абрамов. «Две зимы и три лета».

Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго».

А. А. Блок. «Я — Гамлет. Холодеет кровь…».

А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус».

Е. С. Гинзбург. «Крутой маршрут».

В. Т. Шаламов. «Колымские рассказы».

А. В. Жигулин. «Черные камни».

В. А. Солоухин. «Безмолвна неба синева…», «Тропа нацелена в звезду..»

Ф. А. Абрамов. «Деревянные кони», «Алька», «Безотцовщина».

В. И. Лихоносов. «Чалдонки».

М. Н. Алексеев. «Драчуны».

А. А. Бек. «Новое назначение».

А. Г. Битов. «Пушкинский дом».

Г. Н. Владимов. «Верный Руслан».

Ю. О. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».

В. Н. Крупин. «Живая вода».

В. Л. Кондратьев. «Сашка», «Отпуск по ранению».

В. С. Маканин. «Человек свиты», «Предтеча».

А. Приставкин. «Трудное детство».

Ю. Нагибин. «Зимний дуб».

В. Аксенов. «Победа».

 

[1] Перечень произведений определяет учитель

 

 

Продолжить чтениеСписок произведений для дополнительного чтения

“Кніжны сад Раісы Баравіковай”

11 мая адзначае свій юбілей беларуская пісьменніца – Раіса Баравікова. З гэтай нагоды ў школьнай бібліятэцы была арганізавана кніжная выстава “Кніжны сад Раісы Баравіковай”.

Продолжить чтение“Кніжны сад Раісы Баравіковай”

Виртуальное путешествие по музеям мира и Беларуси

Школьную библиотеку 2 мая посетили учащиеся, которым интересна тема искусства. Ребята имели возможность совершить виртуальное путешествие по необычным музеям мира и Беларуси.

Продолжить чтениеВиртуальное путешествие по музеям мира и Беларуси

Неделя детской и юношеской книги

4 апреля в нашей библиотеке началась Неделя детской и юношеской книги. В вестибюле школы был оформлен стенд, где все могли познакомиться с планом Недели, историей праздника и фотовыставкой «С книгой по жизни».

Перемены встречали читателей в фойе школы весёлыми и познавательными

видеороликами о важности и пользе чтения.

Также стартовала традиционная акция «Подари школе книгу», в которой наиболее активное участие приняли учащиеся начальной школы. В результате этой акции фонд школьной библиотеки  пополнился красочными интересными книгами для младших школьников. Акция продлится до конца учебного года. Приглашаем всех принять активное участие!

Всю праздничную Неделю по любимым сказкам Корнея Чуковского на выставке ВООКсимпатии по QR-кодам читатели могли посмотреть мультфильмы.

В библиотеке пользователей встречала каждый день выставка-инсталляция «Книжкины именины» в виде большого торта и подарка.

А так же в библиотеке была оформлена выставка книг «Галерея героев Андерсена», приуроченная ко дню рождения великого сказочника.

Во второй день Недели учащиеся 2 «А» класса отправились в весёлое путешествие «В гостях у Корнея Чуковского», в котором вспомнили свои любимые сказки великого писателя.

В этот же день на встречу к ребятам 6-7 классов пришли работники районной ЦБС. Они провели литературный час «Знакамітыя людзі Пружанскага краю». Ребята узнали об известных людях, выходцах Пружанщины, которые достигли огромных успехов и прославили Беларусь.

В третий день Недели с учащимися 5-х классов было проведено анкетирование «Мои книжные предпочтения», по результатам которого видно, что учащиеся читают в основном программную литературу и всё чаще используют электронные ресурсы.

А с учащимися 2 «В» класса прошло очень интересное и полезное мероприятие – мастер-класс по изготовлению закладки «Чудо-ручки – чудо-штучки», где ребята говорили о бережном отношении к книгам и мастерили.

Весело и увлекательно прошла игра-путешествие «Мир сказок» с учащимися 3 «В» класса. Они показали умение работать в команде и свои знания по сказкам.

В четверг, 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день старшеклассники побывали на уроке здоровья «Дорога, ведущая в пропасть», который провели работники районной ЦБС. Они ещё раз напомнили о том, что наше здоровье  — это бесценный дар.

Также большой интерес вызвала у пользователей школьной библиотеки выставка-рекомендация «Читай книгу – смотри фильм». Старшеклассники с помощью QR-кода имели возможность познакомиться с экранизацией популярных произведений.

С большим увлечением читатели приняли участие в оформлении экспозиции «Дерево любимых книг», где каждый желающий имел возможность показать своё читательское предпочтение и порекомендовать другим.

В пятый день Недели команды 3 «А» класса соревновались в знаниях творчества Г.Х.Андерсена. Для них прошла интерактивная игра «Если сказки ты читаешь, то ответы точно знаешь».

А самые маленькие читатели нашей библиотеки в ГПД самостоятельно оформили буклет по белорусской народной сказке «Людзей слухай, а свой розум май».

Завершился Праздник книги в субботу мультимедийной видеопрезентацией  «Книги бывают разные ».

Продолжить чтениеНеделя детской и юношеской книги

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ (04.04.2022-09.04.2022)

Дата Мероприятие Класс Время, место проведения Ответственный
 

04.04.2022

понедельник

   BOOKсимпатии «Любимые сказки Корнея Чуковского»

Веселая видеопеременка

Фотовыставка «С книгой по жизни»

Видеопеременка познавательная

Акция «Подари школе книгу»

1-4 кл.

 

9.45

1-11 кл.

 

10.45

 

1-11 кл.

на протяж. недели, вестибюль школы

на протяж. недели, вестибюль школы

на протяж. недели, вестибюль школы

на протяж. недели

библиотека

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

 

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

 

05.04.2022

вторник

   Выставка-инсталляция “Книжкины именины”

Выставка книг “Галерея героев Адерсена”

Игра-путешествие «В гостях у Корнея Чуковского»

Литературно-музыкальный час “Знакамітыя людзі Пружанскага краю”

1-11 кл.

 

1-4 кл.

 

2 “А” кл.

 

 

6,7 кл.

на протяж. недели, библиотека

на протяж. недели, библиотека

12.00, каб.39

 

 

14.00 акт.зал

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

Корнюк Т.Я.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

ЦБС

06.04.2022

Среда

   Анкетирование “Мои книжные предпочтения”

Мастер-класс по изготовлению закладки “Чудо-ручки – чудо-штучки”

Весёлая игра-путешествие “Мир сказок”

5-е кл.

 

2 ”В”

 

 

 

3”В”

 

 

классные каб.

 

12.00, каб.40

 

 

 

13.00, каб.14

 

 

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

Гришкевич Т.А.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

 

Делец.Е.П.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

 

07.04.2022

Четверг

   Выставка-рекомендация «Читай книгу – смотри фильм!»

Урок здоровья «Дорога, ведущая в пропасть» (ко Всемирному дню здоровья)

Экспозиция «Дерево любимых книг»

8-11 кл.

 

 

8-9 кл.

 

 

1-11 кл.

Библиотека

 

 

  14.00 акт. зал

 

 

Вестибюль школы

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

 

ЦРБ

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

 

08.04.2022

Пятница

   Интерактивная игра по творчеству Г.Х.Андерсена «Если сказки ты читаешь, то ответы точно знаешь»

Чытанка-маляванка “Людзей слухай, а свой розум май”

Библиотечный час “Читаем вместе”

3”А” кл.

 

 

 

ГПД

 

 

законные представители

13.00, каб.13

 

 

 

14.00, каб.41

 

 

15.00 библиотека

Козел Т.А.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

 

Веселова Е.И.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

Горбач Т.С.

Станкевич А.Т.

09.04.2022

суббота

   Мультимедийная видеопрезентация «Книги бывают разные»

Консультация «Библиотека рекомендует»

2-4 кл.

 законные представители

11.00, библиотека Горбач Т.С.

 

 

Горбач Т.С.

 

 

Продолжить чтениеНЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ (04.04.2022-09.04.2022)

«Родной город: прошлое и современность»

Родной город – это то место, которому принадлежит  сердце навсегда. Поэтому очень важно не только его любить, но и всё про него знать. Именно с этой целью и прошла в библиотеке в субботу видеоэкскурсия «Родной город: прошлое и современность».

Продолжить чтение«Родной город: прошлое и современность»